Positions  Voorzitter Raad van Commissarissen - SURF (O190114)

Apply for this position

Organisation:

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek.

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. De leden zijn eigenaar van SURF.

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is de missie van SURF. Samen met de instellingen zorgen zij ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. Door samen te werken wordt beter onderwijs en onderzoek mogelijk.

Beter en flexibeler onderwijs en onderzoek
Een leven lang leren en flexibeler onderwijs zijn trends die nieuwe eisen stellen aan de invulling van het onderwijs. ICT biedt oplossingen om dit mogelijk te maken. Binnen SURF werken ze aan betere toegang tot diverser leermateriaal en beter inzicht in studiedata. Onderzoekers genereren steeds meer en steeds diversere data, of maken gebruik van bestaande (open) data. Om betekenis te geven aan die data is onbegrensde en gebruiksvriendelijke toegang nodig tot veilige en goed geïntegreerde data-, reken- en netwerkfaciliteiten.

Binnen SURF bundelen onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun krachten. Dankzij gezamenlijke aanbestedingen beschikken studenten, docenten en onderzoekers onder gunstige voorwaarden over de best mogelijke ICT-voorzieningen. SURF daagt de markt uit tot het ontwikkelen van nieuwe diensten voor onderwijs en onderzoek. SURF ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met de instellingen een geavanceerde federatieve digitale infrastructuur en andere ICT-dienstverlening. Kennisuitwisseling rond ICT-vraagstukken staat centraal.

SURF is een coöperatie. De leden zijn eigenaar van SURF. De volledige naam van SURF is Coöperatie SURF U.A. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden (de instellingen) niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen van SURF.

Kernactiviteiten van SURF
Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken binnen SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Dat doen ze door vraagbundeling en kennisdeling, maar ook door de best mogelijke digitale diensten te ontwikkelen en te leveren en vooral steeds te blijven innoveren.

Innovatie
Samen met instellingen, bedrijven en gebruikers wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, concepten en samenwerkingsvormen. Daarnaast fungeren ze als proeftuin voor pilots om nieuwe toepassingen te testen in grote gebruikersgroepen.

Dienstverlening
Gebruikers laagdrempelig toegang geven tot hoogwaardige ICT-diensten: van grootschalige rekenkracht, dataopslag tot netwerkverbindingen en samenwerkingsinfrastructuren.

Kennisdeling en -uitwisseling
Via de community’s, publicaties, studiereizen en events wordt kennis gedeeld. Kennis van SURF en van de instellingen. SURF is zo een expertisecentrum én ontmoetingsplaats.

Gezamenlijke inkoop
Daarnaast zorgen ze voor de gezamenlijke inkoop, beheer en distributie van software, clouddiensten en content. Door vragen te bundelen kan er worden onderhandeld over betere voorwaarden. Innovatie, vraagbundeling en dienstverlening gaan hand in hand.

De ambities, plannen, doelen en thema’s van SURF staan beschreven in de SURF Meerjarenagenda:
https://www.surf.nl/cooperatie-surf/surf-meerjarenagenda-2019-2022

De organisatie
Om de ambities van SURF en de leden te realiseren is het nodig dat de betrokkenheid van de lid-instellingen wordt vergroot en dat de besturing van de coöperatie SURF wordt verbeterd. De SURF-ledenraad heeft op 9 oktober jl. ingestemd met een aantal plannen om dit te realiseren, waaronder een reorganisatie van SURF.

SURF is relevant voor zijn leden en zijn bestaansrecht is voor leden en gebruikers duidelijk, als kraamkamer, ontmoetingsplek en vooral als dienstverlener. De leden en de SURF-organisatie hebben grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben. Om die ambities waar te maken, is verandering nodig. SURF wordt daarom 1 organisatie, waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara ophouden te bestaan. Er komt daarnaast een duidelijker onderscheid tussen innovatie- en dienstverleningsactiviteiten, en de betrokkenheid van de verschillende sectoren bij de activiteiten van SURF wordt beter gewaarborgd. Aan het hoofd van de nieuwe SURF-organisatie komt een raad van bestuur, die bestaat uit:
• Chief Executive Officer (CEO, strategisch relatiemanagement en financiën)
• Chief Operations Officer (COO, dienstverlening en dienstontwikkeling)
• Chief Innovation Officer (CINO, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs).

Position description:

De organisatie
Om de ambities van SURF en de leden te realiseren is het nodig dat de betrokkenheid van de lid-instellingen wordt vergroot en dat de besturing van de coöperatie SURF wordt verbeterd. De SURF-ledenraad heeft op 9 oktober jl. ingestemd met een aantal plannen om dit te realiseren, waaronder een reorganisatie van SURF.

SURF is relevant voor zijn leden en zijn bestaansrecht is voor leden en gebruikers duidelijk, als kraamkamer, ontmoetingsplek en vooral als dienstverlener. De leden en de SURF-organisatie hebben grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben. Om die ambities waar te maken, is verandering nodig. SURF wordt daarom 1 organisatie, waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara ophouden te bestaan. Er komt daarnaast een duidelijker onderscheid tussen innovatie- en dienstverleningsactiviteiten, en de betrokkenheid van de verschillende sectoren bij de activiteiten van SURF wordt beter gewaarborgd. Aan het hoofd van de nieuwe SURF-organisatie komt een raad van bestuur, die bestaat uit:
• Chief Executive Officer (CEO, strategisch relatiemanagement en financiën)
• Chief Operations Officer (COO, dienstverlening en dienstontwikkeling)
• Chief Innovation Officer (CINO, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs).

De Raad van Commissarissen
Op grond van artikel 17.7 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen van de Coöperatie SURF U.A. (‘SURF’) een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de door SURF en de met haar verbonden onderneming uitgevoerde activiteiten. De positie, rol en werkwijze van de RvC is verankerd in de statuten van SURF en het reglement van de RvC.

De RvC is ingericht conform de moderne inzichten rond corporate governance code en houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen SURF en de met haar verbonden onderneming (artikel 18 van de statuten). De governance (gebaseerd op de NCR-code voor coöperatieve ondernemingen) is toegepast volgens het principe pas toe of leg uit.

De RvC streeft naar een diverse samenstelling en bestaat uit minimaal drie personen. Diversiteit betekent daarbij verschil in leeftijd en geslacht maar zeker ook verschil in professionele en culturele achtergrond. De samenstelling van de RvC is dusdanig complementair zodat de commissarissen elkaar optimaal aanvullen in sterke en minder sterke eigenschappen. De RvC is professioneel en onderling heerst een informele, maar ook zakelijke, werksfeer. Dit zorgt er mede voor dat de RvC als één team optreedt en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch opereren.

Alle leden hebben ervaring in (toezichthoudende en/of bestuurlijke) functies met een grote mate van verantwoordelijkheid en hebben bewezen weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Zij houden de kennis en kundigheden benodigd voor de uitoefening van hun commissariaat actueel middels permanente educatie. Zodra een vacature in de RvC ontstaat, wordt een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC opgesteld. Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere van de hieronder genoemde competenties en aandachtsgebieden, en in lijn met de behoefte van de RvC op het tijdstip van de voordracht. De voorzitter van de RvC wordt voorgedragen en benoemd op basis van een specifieke profielschets. De RvC kiest uit zijn midden een vicevoorzitter.

Om te borgen dat de Raad als een goed team functioneert wordt jaarlijks een evaluatie van het eigen functioneren uitgevoerd zonder aanwezigheid van de RvB. Deze jaarlijkse evaluatie wordt eens per drie jaar uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Tevens heeft de RvC het vermogen en de beschikbaarheid om te functioneren gedurende korte of langere crisisperiodes.

Algemene competenties
De leden van de RvC zijn professioneel in hun handelen, hebben oog voor het teambelang en affiniteit met ICT, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en het “coöperatieve” gedachtegoed van SURF. De leden hebben een brede blik op de maatschappelijke en politieke omgeving waarin SURF opereert, en zijn daarnaast kritisch, benaderbaar, betrouwbaar en integer. De leden beschikken in voldoende mate over algemene competenties zoals onafhankelijkheid, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvorming, klant- en kwaliteitsgerichtheid en loyaliteit naar de doelstellingen van SURF.

Aandachtsgebieden

Het is van belang om te waarborgen dat de genoemde kennis, ervaring en bekwaamheden in de RvC aanwezig zijn en blijven. De leden van RvC hebben afzonderlijk aandachtsgebieden, die gecombineerd kunnen worden door één commissaris als dit als wenselijk is. De aandachtsgebieden zijn:
• Strategie en organisatie
• Bezoldigingsbeleid
• Financiën, Risico Management en interne controlesystemen
• Innovatie op gebied van Onderwijs en Bedrijfsvoering
• Innovatie op gebied van Onderzoek
• Technologie en innovatie, met name op het gebied van digitalisering, (big) Data en ICT

Van alle commissarissen wordt verwacht ze basiskennis hebben van alle overige aandachtsgebieden. Binnen de RvC bestaat een Audit & Risico Commissie en een Remuneratie Commissie. Zoals ook voorgeschreven door de Nederlandse Corporate Governance Code is de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de Audit & Risico Commissie niet dezelfde persoon. De voorzitter van de RvC kan wel als voorzitter van de Remuneratie Commissie fungeren.

Om de onafhankelijkheid van de RvC te garanderen is tenminste de helft van de leden niet verbonden aan een van de instellingen van de Ledengroep. Dat geldt in ieder geval voor de Voorzitter van de RvC en de voorzitter van de Audit en Risicocommissie.

Position requirements:

De vacature Voorzitter Raad van Commissarissen
De voorzitter van de RvC draagt zorg voor het goed functioneren van de RvC als geheel en van de verschillende commissies binnen de RvC. De voorzitter is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB en fungeert als sparringpartner en “coach” naar de RvB toe. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen beschikt de voorzitter over aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring (ook als voorzitter). De voorzitter heeft een verbindende persoonlijkheid, en is daardoor in staat om cultuurverschillen binnen de onderneming, met respect, te overbruggen. Affiniteit met onderwijs en onderzoek is een pré.

Taken (of werkzaamheden) en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het functioneren en de continuïteit van de RvC
• Verantwoordelijk voor een optimale participatie van de RvC-leden
• Het voorzitten van vergaderingen
• Het initiëren van jaarlijkse zelfevaluaties van het functioneren van de RvC
• Het fungeren als primair klankbord voor de Raad van Bestuur
• Toezien op het uitvoeren van permanente educatie van de RvC-leden
• Het signaleren en beslissen rondom potentiële tegenstrijdige belangen

Benodigde kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare bestuurlijk en toezichthoudende ervaring (minimaal 5 jaar)
• Kennis van de maatschappelijke functies van onderzoek en onderwijs en de bij SURF betrokken partijen
• Kennis van en ervaring met complexe en politieke besluitvormingsprocessen
• Visie op de ontwikkelingen in de toepassing van digitalisering, (big) data en ICT
• Kennis van organisatiekunde, HRM en ervaring met strategische vraagstukken

Benodigde competenties:
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
• Uitstekende vergader-technische kwaliteiten
• Interpersoonlijke sensitiviteit
• Natuurlijk overwicht
• Verbindend vermogen
• Uitstekende leiderschapsvaardigheden
• Overige competenties: zie hiervoor de algemene competenties

Verder is de voorzitter in staat om:
• de balans te borgen tussen de interne en externe commissarissen
• het teambelang altijd voor het individuele belang te stellen
• commissarissen kritisch te wijzen op hun rol als toezichthouder indien nodig.

Remarks:

SURF laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Van der Laan & Co.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen m.b.t. uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature kunt u uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/
De reactietermijn sluit op 4 november 2019.

Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via 035 5480760.
Further details about this position

Location:

Utrecht/Amsterdam
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram