Positions  Voorzitter Raad van Bestuur / CEO - SURF (O190106)

Apply for this position

Organisation:

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek.

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. De leden zijn eigenaar van SURF.

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is de missie van SURF. Samen met de instellingen zorgen zij ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. Door samen te werken wordt beter onderwijs en onderzoek mogelijk.

Beter en flexibeler onderwijs en onderzoek
Een leven lang leren en flexibeler onderwijs zijn trends die nieuwe eisen stellen aan de invulling van het onderwijs. ICT biedt oplossingen om dit mogelijk te maken. Binnen SURF werken ze aan betere toegang tot diverser leermateriaal en beter inzicht in studiedata. Onderzoekers genereren steeds meer en steeds diversere data, of maken gebruik van bestaande (open) data. Om betekenis te geven aan die data is onbegrensde en gebruiksvriendelijke toegang nodig tot veilige en goed geïntegreerde data-, reken- en netwerkfaciliteiten.

Binnen SURF bundelen onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun krachten. Dankzij gezamenlijke aanbestedingen beschikken studenten, docenten en onderzoekers onder gunstige voorwaarden over de best mogelijke ICT-voorzieningen. SURF daagt de markt uit tot het ontwikkelen van nieuwe diensten voor onderwijs en onderzoek. SURF ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met de instellingen een geavanceerde federatieve digitale infrastructuur en andere ICT-dienstverlening. Kennisuitwisseling rond ICT-vraagstukken staat centraal.

SURF is een coöperatie. De leden zijn eigenaar van SURF. De volledige naam van SURF is Coöperatie SURF U.A. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden (de instellingen) niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen van SURF.

Kernactiviteiten van SURF
Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken binnen SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Dat doen ze door vraagbundeling en kennisdeling, maar ook door de best mogelijke digitale diensten te ontwikkelen en te leveren en vooral steeds te blijven innoveren.

Innovatie
Samen met instellingen, bedrijven en gebruikers wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, concepten en samenwerkingsvormen. Daarnaast fungeren ze als proeftuin voor pilots om nieuwe toepassingen te testen in grote gebruikersgroepen.

Dienstverlening
Gebruikers laagdrempelig toegang geven tot hoogwaardige ICT-diensten: van grootschalige rekenkracht, dataopslag tot netwerkverbindingen en samenwerkingsinfrastructuren.

Kennisdeling en -uitwisseling
Via de community’s, publicaties, studiereizen en events wordt kennis gedeeld. Kennis van SURF en van de instellingen. SURF is zo een expertisecentrum én ontmoetingsplaats.

Gezamenlijke inkoop
Daarnaast zorgen ze voor de gezamenlijke inkoop, beheer en distributie van software, clouddiensten en content. Door vragen te bundelen kan er worden onderhandeld over betere voorwaarden. Innovatie, vraagbundeling en dienstverlening gaan hand in hand.

De ambities, plannen, doelen en thema’s van SURF staan beschreven in de SURF Meerjarenagenda:
https://www.surf.nl/cooperatie-surf/surf-meerjarenagenda-2019-2022

De organisatie
Om de ambities van SURF en de leden te realiseren is het nodig dat de betrokkenheid van de lid-instellingen wordt vergroot en dat de besturing van de coöperatie SURF wordt verbeterd. De SURF-ledenraad heeft op 9 oktober jl. ingestemd met een aantal plannen om dit te realiseren, waaronder een reorganisatie van SURF.

SURF is relevant voor zijn leden en zijn bestaansrecht is voor leden en gebruikers duidelijk, als kraamkamer, ontmoetingsplek en vooral als dienstverlener. De leden en de SURF-organisatie hebben grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben. Om die ambities waar te maken, is verandering nodig. SURF wordt daarom 1 organisatie, waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara ophouden te bestaan. Er komt daarnaast een duidelijker onderscheid tussen innovatie- en dienstverleningsactiviteiten, en de betrokkenheid van de verschillende sectoren bij de activiteiten van SURF wordt beter gewaarborgd. Aan het hoofd van de nieuwe SURF-organisatie komt een raad van bestuur, die bestaat uit:
• Chief Executive Officer (CEO, strategisch relatiemanagement en financiën)
• Chief Operations Officer (COO, dienstverlening en dienstontwikkeling)
• Chief Innovation Officer (CINO, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs).

Position description:

De te vormen Raad van Bestuur
SURF streeft naar een diverse samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB). Diversiteit betekent daarbij verschil in leeftijd en geslacht maar zeker ook verschil in culturele en professionele achtergrond. De samenstelling van de RvB is dusdanig complementair, zodat de bestuurders elkaar optimaal aanvullen in sterke en minder sterk eigenschappen, waardoor de RvB als een team en als collegiaal bestuur kan optreden.
De RvB is executief van aard (zowel extern naar leden en stakeholders gericht als intern sturend) en acteert als een professioneel team. In de onderlinge samenwerking heerst een informele, maar ook zakelijke en wederzijds kritische, integere en resultaatgerichte werksfeer.
De RvB leden beschikken in voldoende mate over algemene competenties zoals onafhankelijkheid, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvorming, klant- en kwaliteitsgericht en loyaliteit naar de doelstellingen van SURF.
Elk bestuurslid heeft een individueel verantwoordelijkheidsgebied (portefeuille), maar de RvB als geheel is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de SURF organisatie, gericht op het realiseren van de met de ledenraad en financiers overeengekomen kwalitatieve en kwantitatieve resultaten, binnen de gestelde (wettelijke) kaders. Daarnaast is de RvB belast met de periodiek verantwoording aan de ledenraad en overige interne/externe stakeholders.

De RvB bestaat uit drietal personen en is als volgt samengesteld:
• Vz RvB, tevens Chief Executive Officer (CEO)
• Lid RvB, tevens Chief Operations Officer (COO)
• Lid RvB, tevens Chief Innovation Officer (CINO)

De voorzitter is namens de RvB het primaire aanspreekpunt voor de RvC en is een verbindende persoonlijkheid die in staat is om eventuele visie- en cultuurverschillen binnen de RvB en SURF organisatie, met respect, te overbruggen.
De voorzitter heeft binnen de RvB de doorslaggevende stem bij conflicterende vraagstukken tussen dienstverlening en innovatie, zonder last te hebben van bias en met duidelijke afweging van de belangen van de leden.
Wat betreft het (strategisch) relatiemanagement hebben de CEO en CINO beiden een belangrijke verantwoordelijkheid om de relatie en samenwerking met de bestuurders van de leden te versterken.
Alle bestuurders hebben in hun portefeuille een verankering naar ledenbelangen:
• de CEO in het eigenaarschap van en de samenwerking tussen de leden op nationaal en internationaal niveau;
• de COO in het (door)ontwikkelen en leveren van diensten aan de leden;
• de CINO in het verkennen en realiseren van nieuwe kansen voor digitalisering met en voor onze leden.

De vacature Voorzitter Raad van Bestuur / CEO
De voorzitter is het ‘gezicht’ van SURF naar zowel RvC, Ledenraad, financiers als stakeholders binnen en buiten de coöperatie (nationaal en internationaal). Is communicatief sterk, inspirerend en verbindend.
Als ‘change leader’ is de voorzitter in staat om richting en sturing te geven aan de transitie en transformatie van de SURF organisatie.
Naast besluitvaardig en resultaatgericht is de voorzitter in staat draagvlak en vertrouwen te realiseren, te behouden en uit te bouwen bij de leden, bestuurders, stakeholders en commissarissen van SURF. De voorzitter is in staat om de samenhang en samenwerking over de afdelingen (WO, HBO, UMC, MBO, Research, overig) heen te stimuleren en vorm te geven. En ook schakelt en verbindt de voorzitter makkelijk met de bestuurlijke en tactische vertegenwoordigers van de SURF-leden.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden als Voorzitter Raad van Bestuur SURF/CEO:
• verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvB als geheel, de optimale participatie RvB leden en de continuïteit van de RvB;
• het borgen van de balans binnen de RvB aandachtsgebieden;
• weet als voorzitter de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en is in staat om kritisch en onafhankelijk te handelen;
• heeft binnen de RvB de doorslaggevende stem bij conflicterende vraagstukken;
• kan RvB leden kritisch wijzen op hun rol als bestuurder, indien nodig;
• weet het organisatie- en teambelang altijd voor het individuele belang te stellen;
• het voorzitten van vergaderingen;
• het initiëren van jaarlijkse zelfevaluaties van het functioneren van de RvB;
• toezien op het uitvoeren van permanente educatie van de RvB-leden;
• het signaleren en beslissen rondom potentiële tegenstrijdige belangen;
• het geven van leiding aan de SURF teams.

Position requirements:

De Voorzitter Raad van Bestuur SURF/CEO beschikt over de volgende ervaring en competenties:
• heeft aantoonbare (ruime) ervaring in vergelijkbare ‘executieve’ bestuurlijke functies (10 jaar ervaring, waarvan ook enige jaren als voorzitter), met een grote mate van integrale verantwoordelijkheid en heeft bewezen weloverwogen externe/interne belangen af te wegen en zakelijke beslissingen te kunnen nemen;
• heeft onderhandelings-kwaliteiten en kan rust en overzicht bewaren in crisissituaties en complexe politieke krachtenvelden;
• heeft natuurlijk overwicht;
• heeft aantoonbare ervaring met ‘relatiemanagement’ op strategisch niveau, zowel nationaal als internationaal;
• heeft ruime kennis van en ervaring met (complexe) bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen;
• is een visionair, strategisch sterk, daagt uit en combineert ‘out-of-the-box’ met realisme en pragmatisme;
• heeft kennis en ervaring met sturing geven aan organisatie transitie en transformatie. Kan de organisatie onderdelen van SURF inspireren en verbinden;
• heeft sterke affiniteit en/of ervaring met digitalisering (innovatie en dienstverlening) en met de wereld van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en het “coöperatieve” gedachtegoed van SURF. Daarnaast ook een brede blik op de maatschappelijke en politieke omgeving waarin SURF opereert;
• beschikt als voorzitter over een relevant netwerk, is toegankelijk voor de leden en onderhoudt actief contacten in het netwerk om pro actief te kunnen sturen;
• heeft ervaring met het leiding te geven aan de vergaderingen van de RvB en weet als voorzitter te bewerkstelligen dat de besluitvorming binnen de RvB plaatsvindt op basis van collegiaal bestuur;
• heeft ervaring met het aansturen van organisatie brede staf- en bedrijfsvoeringsfuncties, met zowel een externe als interne focus;
• uitstekende communicatieve-, leiderschap- en managementvaardigheden, welke aansluiten bij het aansturen van hoogopgeleide professionals en managers, een goede people-manager;
• is een team builder en teamplayer;
• academisch werk- en denk niveau; bij voorkeur academisch+ ;
• goede Engelstalige vaardigheid, zowel in woord als schrift (o.a. vanwege internationale relaties);
• is bereid om zich verder te bekwamen via onder meer coaching, opleiding, trainingen en/of cursussen;
• heeft ruime ervaring en kennis van financiën (interne/externe verslaglegging), organisatiekunde, HRM en hieraan gekoppelde strategische vraagstukken;
• is integer en heeft geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen.

Specifieke eisen ten aanzien van de portefeuille Financiën:
• heeft bestuurlijk financiële ervaring met en kennis van interne/externe verslaglegging en bijbehorende financiële informatieverschaffingseisen en standaarden (werken met externe accountants, externe audits etc.);
• heeft ervaring met de aansturing en werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
• is samen met de overige RvB leden integraal verantwoordelijk voor de liquiditeit en solvabiliteit van de SURF organisatie;
• is bekend (een pre) met de functie van Concern Controller, weet zowel relationeel als inhoudelijk een goede samenwerking te bewerkstelligen, gezien de ‘toetsende en onafhankelijke’ positie van de Concern Controller en de directe lijn van de Concern Controller naar de RvC.
• heeft ervaring met het voorbereiden en beoordeling door de RvB van de jaarrekening en de beoordeling van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van SURF (pre: i.s.m. met een Concern Controller).

Remarks:

SURF laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Van der Laan & Co de best passende kandidaat profielen aan de selectiecommissie van SURF, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) m.b.t. uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature kunt u uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/
De reactietermijn sluit op 4 november 2019. Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via 035 5480760.
Further details about this position

Location:

Utrecht/Amsterdam
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram