Positions  Lid Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad - GGZ Delfland (O190062)

Apply for this position

Organisation:

GGZ Delfland is een regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Haaglanden en Rijnmond waaronder de Zuid-Hollandse Eilanden. Het domein van de activiteiten is psychische problematiek. Het motto van GGZ Delfland is ‘Persoonlijke zorg dichtbij.’ Zowel letterlijk als figuurlijk wil GGZ Delfland zorg leveren die de cliënten écht bereikt, die persoonlijk is en precies op maat voor die ene mens.

GGZ Delfland heeft een breed aanbod en is in de hele keten actief. Haar werkgebied omvat klinieken in Delft, Rotterdam en Schiedam en 10 poliklinieken in de regio Haaglanden, Rijnmond en de Zuid-Hollandse Eilanden, waar zowel behandelingen binnen de specialistische als basis GGZ aangeboden worden en 12 locaties voor dagbesteding. Bij GGZ Delfland werken zo’n 970 FTE’s aan passende zorg voor circa 22.000 cliënten. De omzet bedraagt ruim 100 miljoen euro en de patiënttevredenheid wordt beoordeeld met een gulle 8. GGZ Delfland is financieel gezond en heeft de zorgkwaliteit en bedrijfsvoering op orde.

NB: het volledige functieprofiel van deze positie kunt u downloaden door onderaan deze pagina te klikken op de link 'further details about this position'

Position description:

De Raad van Toezicht van GGZ Delfland bestaat momenteel uit 5 personen:
• Dhr. H.P.S. Baks, voorzitter Raad van Toezicht
• Mw. A. Jasper-van Nellen, lid Raad van Toezicht
• Dhr. drs. G.H.F. Boekhoff, MSM, lid Raad van Toezicht
• Dhr. D.C. Kaasjager, arts, lid Raad van Toezicht
• Dhr. drs. D. van Starkenburg RE, lid Raad van Toezicht

Eind 2019 verstrijkt de zittingstermijn van de heer G.H.F. Boekhoff, waardoor een vacature ontstaat voor een Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad. Het te werven lid wordt tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Om het evenwicht in de samenstelling van de Raad van Toezicht enigszins in balans te brengen heeft GGZ Delfland de uitdrukkelijke wens uitgesproken om een vrouw op deze positie te benoemen.

Algemene profielschets Leden Raad van Toezicht
De principes van de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode worden door GGZ Delfland toegepast en zijn verankerd in de statuten van GGZ Delfland, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen.
De leden van de Raad van Toezicht werken binnen de raad in collegiaal teamverband samen en dienen daarom zoveel mogelijk complementair te zijn aan elkaar.

Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de cliënt en egeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht.

NB: voor een volledig overzicht van de algemene competenties van de leden RvT zie het volledige profiel (via de link 'further details about this position' onderaan deze pagina)

Position requirements:

Specifieke aandachtspunten
In aanvulling op de algemene profielschets is het voor de nieuwe leden van belang dat ze vanuit hun eigen expertise waarde kunnen toevoegen m.b.t. actuele thema’s en vraagstukken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast gelden voor deze vacature een aantal specifieke eisen qua achtergrond en ervaring:

Lid Raad van Toezicht met breed maatschappelijk profiel op voordracht van de Cliëntenraad
• toont oprechte betrokkenheid vanuit een brede maatschappelijke achtergrond;
• volgt actief relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de ggz;
• heeft contacten in en zicht op het brede maatschappelijke veld, m.a.w. overziet het maatschappelijk veld en kan verbanden leggen tussen de bewegingen van beoogde wetgeving en de mogelijke gevolgen daarvan voor de geestelijke gezondheidszorg;
• heeft bij voorkeur ervaring met gemeenten in relatie tot de WMO en/of de Jeugdwet;
• actuele en relevante werkervaring, waarbij ervaring in het openbaar bestuur een pré is;
• weet om te gaan met besluitvormingsprocessen in een complex en divers krachtenveld;
• heeft een goed beeld van de verschillende invalshoeken waarmee de ggz te maken heeft;
• erkent en herkent dat de eigen regie van de cliënt altijd centraal staat;
• is een empathisch en toegankelijk persoon.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig
de Wet Normering Topinkomens. Voor het Lid Raad van Toezicht bedraagt het honorarium € 11.420,--

Remarks:

GGZ Delfland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van GGZ Delfland, bestaande uit enkele leden van de Raad van Toezicht en een lid van de Cliëntenraad. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en de bestuurder van GGZ Delfland in een adviserende rol.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen vóór 13 oktober 2019 hun cv met motivatie uploaden door op de betreffende vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.
Further details about this position

Location:

Delft
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram