Positions  Bestuurder - GGZ Friesland (O190055)

Apply for this position

Organisation:

GGZ Friesland is dť instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. Zij biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van de diensten van GGZ Friesland. Er werken 1600 medewerkers verdeeld over 12 locaties. De Raad van Bestuur van GGZ Friesland is tweehoofdig en bestaat uit de heer Adriaan Jansen en de heer Ton Dhondt.

GGZ Friesland kent een rijke historie. Zij staat bekend als een goede werkgever, die kwalitatief goede zorg en behandeling levert voor een breed scala aan stoornissen bij mensen tussen 15 en 110 jaar. De organisatie loopt voorop met innovatie en is continu bezig om diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de diverse klanten. De organisatie heeft daarbij de ambitie om dingen anders te doen, en ook oplossingen te zoeken buiten de gebaande paden. Het is een organisatie midden in de samenleving met een grote maatschappelijke relevantie.

NB: Dit is niet het volledige wervingsprofiel! Om het volledige profiel te downloaden klikt u onderaan deze pagina op de lichtblauwe balk 'further details about this position'.

Position description:

Samenwerking en verdeling van aandachtsgebieden Raad van Bestuur
GGZ Friesland hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin beide bestuurders gezamenlijk (statutair) verantwoordelijk zijn voor de organisatie als geheel en een trekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Binnen het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van specifieke aandachtsgebieden. Zowel naar binnen als naar buiten dient het bestuur als eenheid op te treden. Beide bestuurders initiŽren en onderhouden externe contacten, primair op hun respectievelijke aandachtsgebieden. Deze werkwijze vraagt om een sterke persoonlijke klik en gelijkwaardigheid tussen beide bestuurders. Er is sprake van een integere bestuursstijl en open communicatie gebaseerd op vertrouwen.
De aan te trekken bestuurder werkt samen met Ton Dhondt die sinds mei 2017 bestuurder bij GGZ Friesland is. Hij is ook nu nog actief in de patiŽntenzorg en is tevens lid van het bestuur van GGZ Nederland. Bij hem ligt het primaat bij de meer zorginhoudelijke aandachtsgebieden. De aandacht van de nieuw aan te stellen bestuurder zal daarom vooral naar de andere onderdelen van de bedrijfsvoering gaan.

Binnen dit model heeft de nieuwe bestuurder de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. Beide bestuurders leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is. GGZ Friesland hecht belang aan complementariteit in kennisdomeinen, zodanig dat bestuurders elkaar aanvullen in hun competenties, doch met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van de zorgontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen bestuurders.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur heeft te kennen gegeven per 1 april 2020 terug te willen treden. GGZ Friesland verwacht dat de nieuwe bestuurder intrinsiek gemotiveerd is de uitgezette koers verder te implementeren.

Position requirements:

U heeft bestuurlijke kennis en ervaring, een bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring met veranderingsprocessen en bedrijfsvoering processen. Uw aandachtsgebieden omvatten met name de financiŽn, HRM, strategische huisvesting, facilitaire zaken en ICT. U heeft bestuurlijke ervaring in duaal aangestuurde complexe zorg/kennisorganisaties en u heeft een visie op de toekomst van de zorg en de GGZ in het bijzonder. U ziet en begrijpt de dilemmaís in het primaire proces en u weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk. Daarnaast bent u op de hoogte van de relevante wetenschappelijke inzichten en beschikt u over een actueel netwerk op de relevante terreinen van zorg.

U bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die GGZ Friesland in nauwe samenwerking met het andere bestuurslid op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van GGZ Friesland. U vervult de voorzittersrol met natuurlijke overtuiging en soepelheid. U heeft geen hiŽrarchische positie nodig om als leider te worden gezien. U bent mede verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van patiŽnten in een veranderende context duurzaam te beantwoorden. U heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. U ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beÔnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg.

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest, energieke en toegankelijke stijl van werken. Als voorzitter gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent in staat om dichtbij de patiŽnten en de medewerkers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doet u met passie, plezier en de nodige humor.

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. Waarbij u als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor GGZ Friesland relevante stakeholders en media. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. U erkent de kracht en waarde van patiŽntenparticipatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de patiŽnten, familie/verwanten en medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks opnieuw hieraan getoetst en is momenteel ingeschaald in Klasse V.

Remarks:

GGZ Friesland laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten voor deze rol. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van GGZ Friesland.

De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en het lid Raad van Bestuur van GGZ Friesland vinden plaats in november 2019. Een aantal kandidaten wordt daarna uitgenodigd voor een vervolggesprek met de selectiecommissie (bestaande uit de voltallige Raad van Toezicht) aangevuld met een adviescommissie bestaande uit een delegatie van het directieteam. De voorkeurs kandidaat zal daarna nog een uitgebreide persoonlijke kennismaking met het lid Raad van Bestuur hebben waarin de wederzijdse stijlen en persoonlijke eigenschappen aan de orde komen. De kandidaat zal tevens een adviesgesprek hebben met een delegatie van de CliŽntenraad, de Ondernemingsraad en de Familieraad. Het streven is om de procedure voor 1 januari 2020 afgerond te hebben.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen vůůr 31 oktober 2019 hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.
Further details about this position

Location:

Leeuwarden
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram