Positions  Lid Raad van Toezicht (portefeuille organisatie ontwikkeling en financiën) - Cardea (O190054)

Apply for this position

Organisation:

Cardea is een organisatie voor specialistische hulp bij ernstige opvoed-, opgroei- en ontwikkelproblemen en bij maatschappelijke participatie. Cardea biedt uiteenlopende soorten hulp op zowel wijk-, gemeentelijk als op regionaal niveau, in de regio Holland Rijnland, de subregio Alphen aan den Rijn en de regio Haaglanden. De organisatie is nauw verbonden met de gemeenten in de werkgebieden. De organisatie speelt daarnaast sinds 2014 met een aantal ketenpartners een leidende rol in de ontwikkeling en instandhouding van de wijkgerichte Jeugd & Gezinsteams (JGTs). Sinds 2015 is Cardea een belangrijke leverancier van professionals (hulpverleners en coaches) voor de 24 JGTs. Door haar positie heeft de organisatie intensieve samenwerking en korte communicatielijnen met zowel de basisvoorzieningen in het gemeentelijk welzijns- en preventieveld, de ketenpartners in het jeugd- en gezinsdomein, als met de specialistische partners uit de GGZ, LVB, JeugdzorgPlus en Justitie. Er is met gemeenten en ketenpartners- sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in het werkgebied. Met specialistische ketenpartners verzorgt Cardea zorgtrajecten, mede gericht op teruggeleiding van jeugdigen uit intramurale voorzieningen naar hun omgeving van herkomst en op maatschappelijke participatie van jeugdigen.
In de subregio Alphen aan den Rijn is Cardea onderdeel van de coalitie GO voor jeugd! Deze bestaat uit verschillende specialistische jeugdhulpaanbieders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van Jeugdhulp in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

NB. Dit is niet het volledige wervingsprofiel! Om het volledige profiel te kunnen zien klikt u onderaan deze pagina op de lichtblauwe link 'Further details about this position'

Position description:

De structuur van Cardea is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Cardea. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

De Raad van Bestuur van Cardea bestaat uit een eenhoofdig bestuur in de persoon van Gerrit Jan Hoogeland, hij is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Hij stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. Samen met de bestuurder vormen de managers Primair Proces en stafmanagers het management van Cardea. De ondersteunende afdelingen zijn: Financin, Informatisering en ICT, HRM. Daarnaast zijn de beleidscycli, strategisch beleid, kwaliteit, technische dienst en Marketing & Communicatie ondergebracht bij diverse functionarissen.

Aanleiding vacature
Door het verstrijken van de tweede zittingstermijn van een van de toezichthouders binnen de Raad van Toezicht van Cardea is er een vacature Lid Raad van Toezicht ontstaan. De Raad van Toezicht is een open en transparante wervingsprocedure gestart.

Algemene profiel
De principes van de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode worden door Cardea toegepast en zijn verankerd in de statuten van Cardea, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de clint en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht.

Position requirements:

Specifieke wensen ten aanzien van de kandidaat
In verband met de kennis, ervaring en profielen van de huidige leden zijn wij op zoek naar een kandidaat met een financile achtergrond, in combinatie met aantoonbaar zicht op en ervaring met complexe bestuurlijke processen. De kandidaat beschikt over een academisch denkniveau, kan goed luisteren en is in staat om met verschillende belangen om te gaan. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat, niet uit de zorg, met toezichthoudende ervaring en woonachtig in het gebied waar Cardea actief is.

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. Concreet betekent dit dat de leden op jaarbasis een vergoeding ontvangen ter hoogte van € 9.420,-- (inclusief btw).

Remarks:

Cardea laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de ondernemingsraad en clintenraad. Het streven is de procedure vr 1 januari 2020 afgerond te hebben.

Voor verdere informatie over Cardea verwijzen wij graag naar de website van Cardea. U vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Regelement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht.
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 0355480760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door vr 22 november 2019 op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.
Further details about this position

Location:

LEIDERDORP
Apply
Tip a friend
Print
Powered by Tangram